Polityka Prywatności | Copy General
Jesteś tutaj:Copy GeneralPolityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

ten dokument zawiera podstawowe informacje o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe. Został on przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych:
COPY GENERAL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska, NIP: 526 000 44 34, REGON: 010117071. Podmiot wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000170230.

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 22 628 62 52, faxem 22 652 29 24 lub mailowo pod adresem rodo@copygeneral.pl
 

2. Cel, dla którego potrzebujemy danych osobowych i zasadność ich przetwarzania

1. Zawarcie oraz późniejsze wykonanie umowy/zlecenia między administratorem danych a Państwem (art. 6 ust. 1 pkt. “b” RODO). Inne zobowiązania prawne wynikające z takiego związku, w których administrator danych musi przetwarzać dane osobowe w tym celu (art. 6 ust. 1 pkt. “c” RODO);

2. W celach marketingowych, do promocji produktów, usług oraz do komunikacji biznesowej. W tym celu Administrator otrzymuje jednoznaczną zgodę (Art 6 ustęp 1 pkt. “a” RODO);

3. Ochrona swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. “f” RODO), ma na celu zapewnienie ochrony dokumentów, które zostały nam powierzone do przetwarzania oraz ochrony naszej właśności.

Przekazywanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem prawnym i umownym. Jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych do celów marketingowych, które nie są konieczne do wykonania zobowiązań umownych i prawnych Administratora, wymagane jest wyrażenie zgody. Jeśli Administrator nie otrzyma zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie oznacza to, że Administrator w konsekwencji odmówi dostarczenia Państwa produktu lub usługi na podstawie umowy.

Poprzez uzasadniony interes rozumiemy dane konieczne do wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych, zobowiązań prawnych, które mają na celu ochronę działalność oraz majątek Administratora.

Legalność przetwarzania jest określona przez art 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umów oraz do realizacji zobowiązań prawnym w celu ochrony uzasadnionych interesów Administracja danymi lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Legalności przetwarzania oprzeć można na przykładzie ustawy o Rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r.
 

3. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Przetwarzamy te dane osobowe:

1. Podstawowe dane identyfikacyjne - imię i nazwisko lub nazwę i adres firmy oraz jej numer identyfikacyjny i numer VAT,

2. Dane kontaktowe - numer telefonu i adres e-mail (jest to dla Państwa unikalny identyfikator)

3. Informacje o świadczonych przez nas usługach

4. Wzajemne informacje komunikacyjne - informacje z wiadomości e-mail, zapisów połączeń lub formularzy kontaktowych

5. Dane rozliczeniowe i transakcyjne - w szczególności informacje pojawiające się na fakturach, wynegocjowanych warunkach rozliczeniowych i otrzymanych płatnościach

6. Dane lokalizacyjne - adresy, które podasz nam w celu wykonania usług

7. Identyfikatory sieciowe “cookie” - patrz http://www.copygeneral.pl/oswiadczenie-dotyczace-plikow-cookie

3.1. Osobiste źródło danych
Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa , w szczególności z wypełnianych formularzy, maili, rozmów telefonicznych oraz z zawieranych umów. Dane osobowe mogą również pochodzić z publicznie dostępnych źródeł, rejestrów i zapisów, jak na przykład z rejestru handlowego.

3.2. Czas przetwarzania
Informacje archiwizujemy na podstawie terminów przewidzianych w przepisach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

3.3. Udostępnianie danych
Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania.

Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to firm transportowych, dostawców usług pocztowych, grafików i innych podwykonawców zewnętrznych. Tymi podwykonawcami mogą być również inne firmy z grupy COPY GENERAL.

Podczas przetwarzania zamówień korzystamy z różnych systemów, które instalujemy na naszych urządzeniach. Jeśli korzystamy z wykonawcy zewnętrznego, to zawarliśmy z nim odpowiednią umowę w której zaznaczone jest iż przekazane dane będą zabezpieczone w sposób zgody z RODO.

Do wysyłania ofert handlowych za pośrednictwem poczty e-mail i SMS używamy zewnętrznego dostawcy. Przetwarzamy jedynie niezbędne dane (nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Wszystkim procesorom zapewniamy bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w pełnej zgodności z RODO.Nie będziemy przekazywać danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani żadnej organizacji międzynarodowej
 

4. Prawa Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo zagwarantowane prawa opisane w tym artykule.

Wszelkie komunikaty i oświadczenia na temat uprawnień są dostarczane przez Administratora bezpłatnie. Jeżeli wniosek jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, Administrator ma prawo do naliczenia opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne związane z zapewnieniem wymaganych informacji. W przypadku powtarzającego się wniosku o dostarczenie kopii danych osobowych Administrator zastrzega sobie prawo do tego aby pobierać rozsądne opłaty za koszty administracyjne.

Odpowiedź oraz informacje o podjętych środkach zostaną dostarczone przez Administratora tak szybko, jak to możliwe.

4.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania informacji o tym, czy dane osobowe są przetwarzane, czy nie. Jeśli dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do żądania szczegółowych informacji o tym jakie dane osobowe i kontaktowe są przetwarzane, jakie podmioty je przetwarzają, celu przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o liście swoich praw, o możliwości skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,o źródle pozyskania przetwarzanych danych osobowych oraz o automatycznym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

4.2. Prawo dostępu do danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania informacji, czy dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, czasie przechowywania danych osobowych, informacji na temat swoich praw. Istnieje również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do informacji o źródle danych osobowych, informacji o tym, czy istnieje zautomatyzowany proces podejmowania decyzji oraz informacji o profilowaniu. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo do uzyskania tego dokumentu nie może jednak negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

4.3. Prawo do wglądu i aktualizacji danych
Mają Państwo prawo do wglądu oraz aktualizowania swoich danych osobowych. Jednak w przypadku nagrań z monitoringu prawo to nie ma zastosowania.

4.4. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
Mają Państwo prawo zażądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych. Takie przypadki obejmują np. sytuacje gdy przetwarzane dane nie są już potrzebne do celów wymienionych powyżej. Administrator automatycznie usunie dane osobowe po upływie daty ważności, istnieje możliwość usunięcia danych na żądanie, w dowolnym momencie. Każde żądanie jest indywidualnie oceniane i jeśli istnieje obowiązek lub uzasadniony interes takie żądanie może zostać odrzucone.

4.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie. Jeżeli uważają Państwo że Administrator przekracza swoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i przetwarza je niezgodnie z określonymi celami, może wnioskować o zaprzestanie przetwarzania danych bądź przetwarzanie ich w minimalnym zakresie. Prośba jest przedmiotem indywidualnej oceny.

4.6. Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do żądania przeniesienia danych osobowych wyznaczonemu przez Państwa Administratorowi.

4.7. Prawo do sprzeciwu i automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji
Jeśli Państwo stwierdzą lub uznają, że Administrator przetwarza dane osobowe wbrew ochronie życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem przepisów prawa. Masz prawo skontaktować się z Administratorem i poprosić go o wyjaśnienie lub wyeliminowanie powstałego błędu. Możesz również wnieść sprzeciw przeciw do automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowaniu (nie dotyczy zapisów z kamer).

4.8. Prawo do złożenia skargi
Mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi.

4.9. Prawo do wycofania zgody
Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub wysyłając odwołanie na adres e-mail rodo@copygeneral.pl.
 

5. Procesor danych osobowych

W sytuacji powierzenia nam dokumentów zawierających dane osobowe lub w celu realizacji zamówienia, których realizacja wymaga danych osobowych innych osób (produkcję personalizowanych materiałów, itp.) jesteśmy procesorem danych. Realizując zamówienie, postępujemy zgodnie z instrukcjami zamawiającego. Na zasadach zawartych w umowie lub zamówieniu.

Dane dla tych zamówień (które mogą zawierać dane osobowe) są przetwarzane przez okres niezbędny określony umowami lub skasowane na Państwa życzenie przesłane na adres rodo@copygeneral.pl


6. Ważność

Ten dokument jest ważny od 25 maja 2018 roku i może być aktualizowany w dowolnym momencie. Aktualna wersja będzie zawsze publikowana na stronie internetowej firmy.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu możliwości logowania się na stronie, dopasowania ustawień oraz do celów statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej informacji kliknij tutaj.

zamknąć